Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§5. Styret.
5.1 Foreningen ledes av styreleder, og et styre på inntil 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen for ti år av gangen.
5.2 Styret består av styreleder, nestleder, og styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.
5.3 Styret ledes av styrelederen, eller i hans/hennes fravær av nestlederen.
5.4 Styrebeslutninger fattes ved simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer av styret. Ved stemmelikhet gjør fungerende styreleder stemme utslaget. Styrets forhandlinger og vedtak skal protokollføres.
5.5 Foreningens midler disponeres av styret. Og utbetalinger kan etter forutgående styrevedtak foretas av styreleder eller kasserer.
5.6 Utlån av foreningens midler kan kun skje etter et styrevedtak.
5.7 Hvis et medlem trer ut av styret eller på annen måte ikke kan fortsette sitt arbeid i styret, skal styret kunne oppnevne et nytt medlem.Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§6 Årsmøtet
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .