Hjem

Om CCN

Medlemskap (gratis)

CadMag

Treff

Bilder

Cadillac Lasalle Club

Lenker

Vedtekter


§6. Generalforsamlingen.
6.1 Foreningens øverste myndighet er generalforsamlingen.
6.2 Generalforsamlingen iverksettes av styret ved behov.
6.3 Generalforsamlingen skal behandle:
  • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  • Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  • Fastsettelse av stemmetall
  • Styrets rapport med avsluttet og revidert regnskap tom generalforsamlingens dato
  • Valg av styre (jfr. § 5.2.). Hvis det er mer enn en kandidat til samme verv, skal det foretas skriftlig avstemming, og det skal kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer for valg
6.4 Valget foretas av og blant foreningens medlemmer.
6.5 Alle avgitte stemmer telles opp kontrolleres av to medlemmer oppnevnt av generalforsamlingen.
6.6 Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall, om ikke annet er bestemt i vedtektene.
6.7 Fraværende medlemmer kan ikke stemme ved fullmakt, unntatt hvis de er fraværende i CCN-oppdrag. Eventuelt slik fullmakt må godkjennes av generalforsamlingen.
6.8 I tilfelle stemmelikhet gjør lederen av CCN sin stemme utslaget. Alle valgresultater forelegges omgående skriftlig CCN’s styre til etterretning.
Vi gjør oppmerksom på at det er vedtektene her på hjemmesiden som til en hver tid er de gjeldene vedtekter. Sist oppdatert 31. mai 2010.

Vedtekter

§1 Navn - Tilknytning - Sted - Foreningsår
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Kontingent
§5 Styret
§7 Vedtektsendringer
§8 Eksklusjoner
§9 Oppløsning

......
E-mail . .